1. लक्ष्मी विनायक मन्त्र

ॐ श्री गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनं में वशमानय स्वाहा।।

2. लक्ष्मी गणेश ध्यान मन्त्र

दन्ताभये चक्रवरौ दधानं, कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्।
धृताब्जयालिङ्गितमाब्धि पुत्र्या-लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे॥

3. ऋणहर्ता गणपति मन्त्र

ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्॥